Zásady ochrany osobných údajov

V textu nižšie uvádzame informácie o zhromažďovaní a zpracování osobných údajov a vašich právoch v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Happy Materials, s.r.o., so sídlom Praha 6 – Břevnov, Říčanova 753/19, PSČ 16900, IČO: 27204821, (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Happy Materials, s.r.o., Říčanova 753/19, PSČ 16900, Praha 6, Česká republika, e-mail: info@happymaterials.com a telefón: +420 233 355 246.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, alebo osobné údaje získané identifikáciou firemných návštevníkov webu cez službu ponúkanú na www.seeky.cz.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy a pre poskytovanie priameho marketingu.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

· plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

· oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

· Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

· vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

· zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza na automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

· po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

· po dobu, skôr ako je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, keď sú osobní údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje odstráni.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

· podieľajúce sa na dodaniu tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

· zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú nanajvýš poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

· právo na prístup k svojim osobným údajov podľa čl. 15 GDPR,

· právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

· právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

· právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

· právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

· právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečene dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte podpísaním / zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vytlačenej / elektronickej verzii. V oboch prípadoch tak potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Messe Frankfurt používa cookies, aby bolo možné poskytnúť vám tie najlepšie podmienky pre prezeranie. Keď využívate naše služby, súhlasíte s naším použitím cookies. Ďalšie informácie